Wydarzenia

Konferencja TOR „Bezpieczeństwo ruchu lotniczego"

 

W dniu 6 listopada w hotelu Park Inn w Krakowie odbyła się konferencja na temat bezpieczeństwa i rozwoju rynku lotniczego w Polsce w ramach Kongresu Infrastruktury 2014. Konferencję zorganizował Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z.o.o. W imieniu Zespołu „Latajmy Bezpiecznie” w konferencji wziął udział Jacek Dragić.

Konferencję otworzył Jan Pamuła – Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice, który w ramach swojej wypowiedzi przedstawił aktualne osiągnięcia portu lotniczego trwające inwestycje (remont dróg kołowania) oraz inwestycje planowane (budowa nowej drogi startowej).

W pierwszej części konferencji, która dotyczyła zarządzania przestrzenią powietrzną wystąpił Žarko Sivcev z EUROCONTROL pełniący w niej funkcję doradcy Dyrektora d.s. operacyjnych. W swojej prezentacji przedstawił zakres działania swojej organizacji, współpracę z PAŻP oraz miejsce FIR Warszawa w statystykach EUROCONTROL dotyczących opóźnień w europejskim ruchu lotniczym.

Następnie głos zabrał Bartłomiej Bodio – Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Transportu Lotniczego i Gospodarki Morskiej, w swoim wystąpieniu przypomniał, że przewóz lotniczy pozostaje najbezpieczniejszym środkiem transportu, wspomniał też na jakich aspektach lotnictwa koncentruje się w tej chwili sejmowa komisja, której przewodniczy. Są to: nowe prawodawstwo dotyczące bezzałogowych statków powietrznych (dronów), ograniczenie biurokracji w instytucjach związanych z lotnictwem oraz zwiększenie liczby statków powietrznych lotnictwa ogólnego zarejestrowanych w Polsce.

Ostatnim mówcą w tej części był Pan Jose Luis Gonzalez Paz z Indra Sistemas (firmy produkującej systemy zarządzania przestrzenią powietrzną między innymi Pegasus 21 uruchomiony w Polsce). Zapoznał on zgromadzonych z przyszłością systemów zarządzania ruchem lotniczym oraz programem SESAR.

W drugiej części konferencji dotyczącej zdolności instytucjonalnej Polski do obsługi zwiększonego ruchu lotniczego uczestnicy zapoznali się z wideo prezentacją Jacka Krawczyka, Przewodniczącego Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W swoim wystąpieniu skupił się on na nowych wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej. KE chce ją ograniczyć ze względu na ryzyko związane z budową nadmiernej liczby lotnisk komunikacyjnych (jak miało to miejsce w Hiszpanii) oraz zbytnim dotowaniem operacji lotniczych tzw. „tanich przewoźników”, stojącym w niezgodzie z zasadami wolnej konkurencji.

Następnym prelegentem był Artur Tomasik – Prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych jednocześnie Prezes Zarządu Portu Lotniczego w Katowicach. Jego prezentacja związana była z ograniczeniem pomocy publicznej dla istniejących już lotnisk komunikacyjnych, a jednoczesnym zwiększeniem ich potrzeb wynikających z wzrostu ruchu lotniczego i ilości pasażerów.

Jako ostatni w tej części zabrał głos Mariusz Krzyżanowski – Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Lotniczego i Jakości Usług w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, którego prezentacja dotyczyła roli PAŻP w kształtowaniu bezpieczeństwa w związku z rosnącym ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej.

Po przerwie na lunch rozpoczęła się trzecia część konferencji p.t. „Infrastruktura a bezpieczeństwo”. Jako pierwszy wystąpił Hubert Adamczyk – Zastępca Przewodniczącego Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, którego prezentacja dotyczyła problemów związanych z zapewnieniem płynnego przepływu ruchu lotniczego oraz potencjalnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić w polskiej przestrzeni powietrznej (FIR Warszawa). W jego ocenie głównymi problemami są niewydolność nowego systemu zarządzania ruchem lotniczego (Pegasus 21) oraz zbyt mała liczba Kontrolerów Ruchu Lotniczego w stosunku do obecnego natężenia ruchu.

Następnie głos zabrał Bogdan Fydrych, członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który przedstawił statystyki zdarzeń i wypadków w lotnictwie cywilnych w ostatnich latach. Następnie przedstawił analizę dwóch zdarzeń z ostatnich miesięcy, jedno z nich dotyczyło zakłóceń lotniskowych urządzeń nawigacyjnych przez kołujące samoloty, drugie niebezpiecznego zbliżenia na małej wysokości dwóch statków powietrznych w rejonie węzła lotnisk komunikacyjnych.

Następnym punktem konferencji była debata: „Jak zagwarantować bezpieczeństwo ruchu lotniczego w Polsce: konieczne nakłady a potrzeba zmian regulacyjno instytucjonalnych”. Jej moderatorem był Adrian Furgalski – Wiceprezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Uczestniczyli w niej: Bartłomiej Bodio – Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Transportu Lotniczego i Gospodarki Morskiej, Jan Pamuła – Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice, Artur Tomasik – Prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych, Hubert Adamczyk – Zastępca Przewodniczącego Związku Kontrolerów Ruchu Lotniczego oraz Bogdan Fydrych – członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Czwartą część konferencji dotyczącą bezpieczeństwa pasażerów rozpoczął Sebastian Michalkiewicz – dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Portów Lotniczych w PPL, który przedstawił „Wpływ strategii inwestycyjnej w obszarze bezpieczeństwa na przepustowość portów lotniczych”. Ostatnim prelegentem był Dominik Sipiński – redaktor prowadzący portalu Pasażer.com, który mówił o komunikacji przewoźnik-pasażer w kontekście regulacji i wymogów bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

O podejściach GNSS w Aeroklubie Polskim

W dniu 18 października w siedzibie Aeroklubu Polskiego miało miejsce robocze spotkanie poświęcone możliwości wdrożenia podejść GNSS na lotniskach lokalnych. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zespołu Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym (latajmybezpiecznie.pl), eksperci Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz przedstawiciele Aeroklubu Polskiego.

Celem spotkania była wymiana poglądów i doświadczeń związanych z technicznymi oraz proceduralnymi i prawnymi uwarunkowaniami wdrażania podejść instrumentalnych z wykorzystaniem odbiorników satelitarnych (tzw. podejścia GNSS). W trakcie spotkania zwracano uwagę na konieczność systemowego podejścia do wdrożenia takich podejść, niezbędnych dla podniesienia poziomu operacji lotnictwa ogólnego na małych lotniskach.

Eksperci PAŻP przedstawili stan implementacji podejść GNSS na lotniskach kontrolowanych oraz przebieg dotychczasowych działań, w tym ustaleń z władzą nadzorującą (Urzędem Lotnictwa Cywilnego). Przedstawiciele PAŻP omówili także zakończone, jak i trwające projekty związane z podejściami GNSS, w których uczestniczy Agencja.

W dalszej części spotkania omawiano kwestie techniczne proceduralne i formalne uwzględniające różne punkty widzenia: instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej (odpowiedzialnej za procedury), zarządzającego lotniskiem oraz użytkowników lotniska.

Uczestnicy zgodnie ocenili, że wdrażanie podejść GNSS na lotniskach lokalnych jest pożądane tam, gdzie istniejąca lub planowana infrastruktura techniczna (sztuczne drogi startowe, oznakowanie i oświetlenie) na to pozwala. Uruchomienie takich procedur dla podejść GNSS i maksymalne wykorzystanie możliwości tych podejść (minima) będzie znacząco wpływać na potencjał i dostępność takiego lotniska.

Na lotniskach z gorszą infrastrukturą nie ma sensu wprowadzić podejść o minimach mniejszych niż wynika to np. z istniejącego tam systemu oświetlenia pasa. Podejścia w oparciu o GPS pozwalałyby jednak na bezpieczne "przebicie chmur" i podejście – nawet jeśli samo lądowanie musiałoby się odbyć w oparciu o przepisy VFR (np. z powodów braku ATC na lotnisku, czy też restrykcyjnie w takich przypadkach ustanowionych minimów podejścia). W ten sposób publikując procedurę podejścia GNSS doszłoby do obniżenia poziomu ryzyka. Tendencja do utrzymywania lotu poniżej chmur w pogarszających się warunkach VMC prowadziła w ostatnich latach do kilku tragicznych wypadków. Stąd prace w kierunku wprowadzenia podejść w oparciu o opublikowane procedury i nawigację satelitarną powinny być prowadzone bardziej zdecydowanie.

Omówiono także problemy natury formalnej, jakie pojawiają się w trakcie działań związanych z wdrażaniem podejść GNSS, z uwzględnieniem różnych technologii (ABAS, SBAS, GBAS). Między innymi chodzi o kwestię niejasnych definicji lotniczych urządzeń naziemnych czy zapewnienia zapisywania danych sygnałów GPS przez państwo zezwalające na operacje GNSS (Załącznik 10 ICAO). W trakcie dyskusji po raz kolejny okazało się, że jedną z przyczyn pojawiających się problemów interpretacyjnych jest brak szczegółowych uregulowań krajowych i stosowana technika legislacyjna rozporządzeń krajowych odsyłających wprost do wszystkich norm i zaleceń danego Załącznika ICAO.

W podsumowaniu spotkania zwrócono uwagę, że wdrożenie podejść GNSS było jednym z celów opisanych w rządowym Programie Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych z 2007 r. Mając na uwadze trwające prace nad aktualizacją tego programu, konieczne będzie uwzględnienie dotychczasowych doświadczeń. Spotkanie AP, PAŻP oraz zespołu Latajmy Bezpiecznie pozwoliło zainteresowanym stronom na lepsze zrozumienie wielu uwarunkowań dotyczących podejść GNSS.

Na koniec odsyłamy do publikacji Zespołu Latajmy Bezpiecznie w/s podejść GNSS.

Konferencja BL 2012 - prezentacja "Prawo i praktyka w GA. Studium AFIS"

Publikujemy prezentację dr. Piotra Kasprzyka dotyczącą służby AFIS towarzyszącą wystąpieniu "Prawo i praktyka w GA. Studium AFIS". Wystąpienie miało miejsce na Konferencji Bezpieczeństwa Lotniczego Lotnictwa Ogólnego  21 marca 2012 r. Wybór tematu i wnioski wystąpienia są efektem pracy w Zespole Latajmy Bezpiecznie, w którym Piotr Kasprzyk pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu do końca 2011 r.

Konferencja-Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych

9 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa dotycząca aspektów prawnych badania zdarzeń lotniczych, organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni im. Łazarskiego. Zespół Latajmy Bezpiecznie reprezentowali Sekretarz Zespołu Paweł Góra, który przedstawił prezentację "Just Culture a profilaktyka bezpieczeństwa" oraz dr Piotr Kasprzyk z wystąpieniem dotyczącym "Wpływu przepisów karnych na system raportowania". Obie prezentacje publikujemy poniżej.

W nawiązaniu do dyskusji podczas Konferencji, Zespół Latajmy Bezpiecznie przekazał do Departamentu Lotnictwa MI pismo z wnioskiem o uwzględnienie opinii ze zgłoszeń 9/2010 oraz 13/2010 w pracach legislacyjnych.
Więcej informacji na temat Konferencji
www.lazarski.pl/aktualnosci/art,445,konferencja-aspekty-prawne-badania-zdarzen-lotniczych.html

Spotkanie w ULC w sprawie systemu dobrowolnego raportowania

02.02.2011 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorza Kruszyńskiego poświęcone "systemowi dobrowolnego raportowania" (ICAO) – a w szczególności Zespołowi Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym "Latajmy Bezpiecznie". Ideą spotkania było zebranie profesjonalnej opinii szeroko rozumianego środowiska lotniczego na temat systemu i Zespołu. Oprócz przedstawicieli ULC na spotkaniu obecni byli przedstawiciele lotnictwa komunikacyjnego (LOT i Eurolot), PAŻP, Aeroklubu Polskiego, Lotniczej Amatorskiej Federacji, Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, Stowarzyszenia Licencjonowanych Instruktorów Paralotniowych, oraz prasy lotniczej (Przegląd Lotniczy).

Załączniki:
Pobierz plik (spotkanieULC.doc)Pobierz pełną relację