15/2009 Lasy jako przeszkoda lotnicza na podejściach do lotnisk w Polsce

Opis zgłoszenia

Obowiązująca ustawa Prawo Lotnicze nakazuje usuwać wszelkie przeszkody w pobliżu lotnisk, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo żeglugi powietrznej. Decyzję administracyjną w tej sprawie wydaje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na wniosek zarządzającego lotniskiem (art. 82.7 ustawy Prawo lotnicze). Problem wycinki lasów dla poprawy bezpieczeństwa lotów dotyczy przede wszystkim kwestii finansowych. Według zgłaszającego, Lasy Państwowe żądają potężnych odszkodowań na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, oraz dodatkowo zalesienia innego obszaru o powierzchni zbliżonej do tej przeznaczonej do wycinki (na podstawie ustawy o ochronie obszarów leśnych). Powoduje to kwoty finansowe, której nie potrafią sprostać porty lotnicze, nie mówiąc już o lotniskach aeroklubowych. Całość tworzy – w ocenie zgłaszającego - dość dziwną sytuację praktycznej niemożności usunięcia przeszkód lotniczych w postaci lasów, a co za tym idzie słabszej ochrony bezpieczeństwa lotów (dóbr osobistych człowieka) niż obszarów leśnych. Oprócz tego zarządzający lotniskami są w praktyce zmuszeni do przesunięć progów, zmian granic pola wzlotów, zmian deklarowanej długości parametrów lotniska, żeby uwzględnić istnienie lasu o określonej wysokości. Zgłaszający wskazuje, że sytuacją pożądaną byłoby traktowanie lasów jako pojedynczych drzew w kwestii usuwania przeszkód lotniczych, a wtedy Lasy Państwowe miałyby obowiązek zgłosić taką przeszkodę i na własny koszt ją usunąć.