15/2012 Uniemożliwianie wglądu do rejestru lądowisk

Opis zgłoszenia

W imieniu redakcji portalu dlapilota.pl chcę zgłosić problem, na jaki natknęliśmy się w naszej działalności, a który uważamy za istotny.
(opis zamieściliśmy również na łamach naszego portalu: http://dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilota/jak-uzyskac-dostep-do-ewidencji-ladowisk-w-ulc)

Szczegóły poniżej:

Do tematu podchodziliśmy wielokrotnie i za każdym razem bez skutku. Otóż chodzi o dostęp do ewidencji, rejestru lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zwróciliśmy się z prośbą udostępnienie danych o lądowiskach zgłoszonych do rejestru ULC, a których lista dostępna jest na stronie Urzędu: http://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/wykaz_ladowisk_260712.pdf

W odpowiedzi otrzymaliśmy:

***
Witam Panie Redaktorze,
W nawiązaniu do prośby o przekazanie szczegółowych informacji na temat zarządzających lądowiskami Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje:
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych jest możliwe w sytuacjach, wymienionych w art. 23 ust. 1, w szczególności, gdy osoba, której dany dotyczą wyrazi na to zgodę.

Przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych w celu realizacji ustawowych zadań, w tym dokonania wpisu do rejestru lotnisk lub ewidencji lądowisk. Urząd publikuje dane udostępnione do wiadomości publicznej na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Jednocześnie należy wskazać przepis art. 27 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych zabraniający przetwarzania danych dotyczących orzeczeń w postępowaniu sądowym i administracyjnym, z zastrzeżeniem przetwarzania, o którym mowa w ust. 2 art. 27. . Dane te są uznawane za tzw. dane wrażliwe.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 5 ust. 2 stanowi, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Uwzględniając powyższe przepisy Urząd Lotnictwa Cywilnego stoi na stanowisku, że należy zachować szczególną staranność przy udostępnianiu danych osobowych osób fizycznych, a także zastrzeżonej tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotów gospodarczych.

Tym samym ULC nie może zrealizować Pana prośby.
Pozdrawiam,
(...)
Urząd Lotnictwa Cywilnego

***
Pogodzeni z przekazem, że nie uzyskamy kompletu danych, ponowiliśmy prośbę,  prosząc o informacje o lądowiskach, bez danych osobowych właścicieli i zarządzających. Tym razem, otrzymaliśmy odpowiedź następującej treści:

***
W świetle nowych uregulowań prawnych związanych ze zmianami ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) wprowadzonymi ustawą z dnia 30 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015), Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokonuje wpisu lądowiska do ewidencji lądowisk zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze.

W ramach nowelizacji powstał nowy zapis art. 93 ust. 5 ,,Za bezpieczną eksploatację lądowiska odpowiada zgłaszający lądowisko". Oznacza to, że w obecnej chwili Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi ewidencję lądowisk tylko informacyjnie, a za wszystkie rozwiązania techniczne odpowiada projektant oraz zgłaszający lądowisko.
Po dokonaniu wpisu lądowiska do ewidencji, nie ma obowiązku zgłaszania danych technicznych do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Tym samym uprzejmie informuję, że należy umieścić na waszym portalu wpis zachęcający zarządzających lądowiskami do podawania stosownych danych.

Pozdrawiam,
(...)
Urząd Lotnictwa Cywilnego


***
Niestety dalej nie jesteśmy usatysfakcjonowani odpowiedzią. Również zapis z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 (Dz.U.04.118.1238):

§ 3. pkt 4. Każdy ma prawo wglądu do księgi ewidencyjnej lądowisk
został usunięty z noweli rozporządzenia przesłanego 11.04.2012 r. do konsultacji międzyresortowych. W Uzasadnieniu do noweli Rozporządzenia o przyczynach wykreślenia tego punktu nie ma mowy.

Jako współtwórcy społecznie aktualizowanej bazy danych lotniska.dlapilota.pl oraz fotolatanie.pl i w trosce o najwyższą jakość prezentowanych danych, czujemy się zaniepokojeni opisaną sytuacją. Nie rozumiemy postawy w której Urząd nie jest w stanie, udostępnić danych potrzebnych do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych. Pragniemy również zwrócić uwagę, że Urząd pobiera opłatę za czynność zgłoszenia i wpisu lądowiska do ewidencji.

W kolejnym kroku, postanowiliśmy zgłosić problem do Zespołu Latajmy Bezpiecznie.