16/2012 Plany usunięcia lądowisk z AIP VFR

Opis zgłoszenia

Ze zdumieniem odczytałem informację przesłaną przez pracownika PAŻP, o decyzji ULC dotyczącej zaprzestania publikacji lądowisk VFR w AIP Polska.

Analiza Załącznika nr 14 do Konwencji Chicagowskiej oraz ustawy Prawo Lotnicze, nie daje moim zdaniem żadnych podstaw, do wykluczenia lądowisk VFR z AIP Polska.

Pozwolę sobie ponadto zauważyć, że:

1. Zgodnie z Art. 93 ustawy Prawo Lotnicze z lądowisk mogą korzystać m.in. statki powietrzne wykonujące przewóz. W jaki sposób operator i załoga takiego statku mają w wiarygodny sposób uzyskać  informacje istotne dla bezpieczeństwa lotów z danego lądowiska, jeśli dane te nie będą publikowane w AIP Polska? W jaki sposób mają oni zapewnić bezpieczeństwo operacji z lądowiska nie posiadając wiarygodnych danych?

Art. 93.140) 1. Statki powietrzne, których parametry techniczne i eksploatacyjne pozwalają na bezpieczne wykorzysty­wanie lądowisk, mogą wykonywać starty z tych lądowisk i lądowania na tych lądowiskach w następujących celach:

1) przewozów czarterowych i lotów lokalnych wykonywanych wyłącznie samolotami z napędem śmigłowym o maksy­malnej masie startowej (MTOM) do 5700 kg włącznie lub o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 10, śmigłowcami, statkami powietrznymi bez napędu oraz aerostatami;

2) lotów innych niż loty, o których mowa w pkt 1, niebędących lotami handlowymi.

2. Wielu ubezpieczycieli zawiera w umowie ubezpieczenia OC (i AC) zastrzeżenie, że loty mogą odbywać się wyłącznie z lotnisk i lądowisk wpisanych do AIP Polska. Wyrzucenie lądowisk z AIP Polska może pozbawić operatora możliwości legalnego wykonania lotów do/z lądowisk.

3. Obecnie praktycznie każdy statek powietrzny jest wyposażony w mniej lub bardziej zaawansowane urządzenia nawigacji obszarowej, zwykle oparte na GNSS. Urządzenia te mają jedną bardzo istotną funkcję o nazwie „Nearest Airport”, która pozwala w kilka sekund dokonać przeglądu najbliższych lotnisk i lądowisk znajdujących się w bazie danych nawigacyjnych urządzenia, wybrać najbliższe (lub optymalne) z nich, i prowadzić nawigację do niego. Dla każdego chyba jest oczywistego jak ta funkcja jest istotna w sytuacjach awaryjnych np. problem z napędem w locie nocnym lub w IMC, zwłaszcza na 1-silnikowym samolocie. Żeby lotnisko/lądowisko znalazło się w bazie danych urządzenia, musi uprzednio znaleźć się AIP. Jeżeli go tam nie ma – nie ma go również w bazie danych nawigacyjnych urządzenia RNAV i w sytuacji opisanej powyżej awaria napędu może się skończyć tragedią, mimo że w zasięgu szybowania znajdowało się bezpieczne lądowisko, o którego istnieniu załoga statku nie miała pojęcia. Jest to szczególnie istotne w Polsce, gdzie gęstość lotnisk jest jedną z najniższych w Europie, jeśli nie najniższą. Każde dodatkowe lotnisko i lądowisko w AIP Polska i w bazie danych urządzeń RNAV jest na wagę złota, a nawet życia.

Odnoszę wrażenie, że decyzja ULC, jeśli taką rzeczywiście podjęto, pośrednio prowadzi do zagrożenia życia i zdrowia ludzi znajdujących się na pokładzie statku powietrznego jak również osób postronnych na ziemi, a także prowadzi do uniemożliwienia legalnego wykonywania lotów na lądowiska zarejestrowane w rejestrze lądowisk ULC. Nie takich szkodliwych działań spodziewam się po Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.  Publikacja danych w publikacji innej niż AIP Polska nie rozwiąże problemu, chyba że dane te będą traktowane przez dostarczających nawigacyjne bazy danych tak samo jak dane zawarte w AIP Polska, ale to wydaje się nieprawdopodobne.

Od Zespołu

Wg naszej wiedzy Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o usunięciu przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej opisów lądowisk w AIP VFR. Podyktowana jest ona tym, że skoro Urząd nie prowadzi nadzoru nad lądowiskami, nie może odpowiadać za poprawność publikowanych w AIP danych. Jednocześnie Agencja – mając świadomość użyteczności dla pilotów informacji o lądowiskach – spełniając decyzję ULC, planuje opublikowanie dodatku/wkładki do AIP VFR, gdzie znajdą się te dane.

Od Zespołu (kwiecień 2013)

Z Urzędu Lotnictwa Cywilnego otrzymaliśmy informację, iż wstrzymana została decyzja dotycząca usunięcia z AIP VFR danych dotyczących lądowisk, której to sprawie poświęcone było Zgłoszenie 16/2012. Dodatkowo z ULC otrzymaliśmy pismo następującej treści: