27/2012 SERA a przepisy polskie

Opis zgłoszenia

W dniu 26 września 2012 roku Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie 923/2012 dotyczące wspólnotowych przepisów ruchu lotniczego obowiązujących na terenie całej UE. Przepisy owe noszą nazwę Standardised European Rules of the Air, w skrócie SERA.
Zgodnie z zapisem w art. 11 tego rozporządzenia weszło ono w życie w dniu 4 grudnia bieżącego roku. Tenże artykuł zostawił jednak furtkę dla państw członkowskich UE pozwalającą na odroczenie stosowania owych przepisów o dwa lata, czyli do dnia 4 grudnia roku 2014. Przejrzałem stronę internetową Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Dzienniki Urzędowe Prezesa ULC i oprócz suchej treści rozporządzenia nigdzie nie znalazłem wzmianki o zmianach przepisów wykonywania lotów w Polsce, lub o wystąpieniu do EASA o odroczenie stosowania przepisów SERA.
Chociaż nowe przepisy w większości powielają zapisy Załączników 2 i 11 ICAO, to w pewnych szczegółach - na przykład dotyczących lotów Specjalnych VFR różnią się od przepisów ICAO. Wnioskuję, że przyjęcie do stosowania SERA powinno nieść za sobą aktualizację zapisów w DOC 4444, tymczasem takiej aktualizacji po 4 grudnia nie było. Szczerze mówiąc jestem w kropce, gdyż nie wiem, czy mam stosować się do zapisów z
czterech czwórek czy do zapisów SERA.

 

Od Zespołu

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w drodze Komunikatu nr 29 z dn. 28 lutego 2013 r. obwieścił, iż Rzeczpospolita Polska, notyfikowała odstępstwo czasowe od stosowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) o nr 923/2012 z dnia 26 września 2012, ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej, w skrócie - SERA. Z uwagi na powyższe, dotychczasowe przepisy krajowe w zakresie ruchu lotniczego, tj. te wdrażające postanowienia Załączników nr 2 oraz nr 11 ICAO, są nadal obowiązujące.

Odroczenie powodowane było potrzebą przygotowania się m. in. PAŻP, instytucji rządowych, polskiej władzy lotniczej oraz samych użytkowników przestrzeni powietrznej, do mających zostać wprowadzonych w związku SERA zmian. Podobne rozwiązanie przyjęła także większość państw członkowskich UE.

Jednocześnie zastrzeżono, iż dwuletni okres odroczenia stosowania ww. przepisów w obrębie RP, może zostać skrócony, o ile pełna gotowość nastąpi przed upływem wskazanego okresu.

O postępach w zakresie dostosowywania się instytucji i władz lotniczych w RP w odniesieniu do dokumentu SERA, Prezes ULC ma informować na bieżąco.

Zespół Latajmy Bezpiecznie również monitorował będzie przedmiotowe kwestie.